ایران مدیوم

با تمام قدرت به مسیر استراتژیک خود ادامه می دهیم تا به چشم انداز خود
“رسانه ای ممتاز بین بازار ایران و بازار بین المللی” دست یابیم.